Yeni Amortisman Bedelleri Belli Oldu!

Konuyla ilgili olarak resmi gazetede yayınlanan bildiri şu şekilde;

 

 

KUZEYKIBRISTÜRKCUMHURİYETİ

RESMİGAZETE

EKIII

Sayı:131                                                                                                                               13Agustos,2013

Sayı:430                                             TEBLİGVEİLANLAR

 

KKTC MALİYE BAKANLIĞI VERGİ USUL YASASI (27/1977)

MADDE 214 ALTINDA TEBLİĞ

  T E B L İĞ  NO :  1

KKTC  Maliye  Bakanlığı,  Vergi  Usul  Yasası’nın  214’üncü

maddesinin verdiğiyetkiyikullanarak aşağıdaki tebliğiyapar

 

saİsim

 

1

 

BuTebliğ,"AmortismanaTabiEkonomikKıymetlerinAmortisman

OranlarıTebliği"olarak isimlendirilir

Am

22/1977

13/1980

2

Bu      Tebliğin      amacı,      vergi      yükümlülerinin      letmelerinde

aktifleştirdikleri ekonomik      kıymetlerin Vergi Usül Yasa'nda öngörülenyıllıkamortismanindirimlerine ilişkin   oranlarınıve hesaplamayöntemlerini düzenlemektedir.

Tanımlar

3

BuTebliğ'demetinbaşkatürlügerektirmedikçekelime,ifadelerVergi

Usul  Yasası'ndakendilerine verilen anlamı taşır.

Kapsam

4

Bu   Tebliğ,   Vergi   Usul   Yasası'nın   212’inci   maddesi   uyarınca

letmelerdebiryıldan fazla  kullalanveyıpranmaya,aşınmaya ve kıymetdüşüklüğüne uğrayantaşınır ve  taşınmazmalların,araç ve gereçlerin,   döşeme   ve   demirbaşların   amortisman         oranları   ile uygulamaesaslarınıkapsar.

Amortisman

Hesaplamalarının

Esasları

22/1977

13/1980

5

Vergi    matrahının    hesaplanmasında    indirim    konusu    yalması

öngörülen ekonomik kıymetlere ilişkinesasalınacakolanyıllık amortisman miktarı, Vergi UsulYasası'nın   218’inci. maddesine istinaden  bu  kıymetlerin  maloluş  bedeli  üzerinden  ve  bu  Tebliğ ekindekiTablodabelirtilenoranlarda  eşittutarlıolarakyıllar itibaryla hesaplanır.

Ekonomik

Kıymetlerin

nıflandırılması

6

Amortisman  indirimine  tabi  ekonomik  kıymetler  sektörel  ve  genel

kullanımolaraksınıflandırılmışolup,ekonomikkıymetinbirden fazla sınıf altındayeralmasıhalindedikkate alınacakoranilgiliekonomik kıymetin kullanıldığı faaliyet alanı ve amacıdır.

Amortisman

Miktarınınİndirim

Konusuyapılması

7

Hesaplanacak   yıllık   amortisman   miktarlarının   vergi   matrahından

indirimkonusuyalabilmesiiçinyürürlüktekimevzuata istinaden ekonomik kıymetin maloluş bedeli  ileilgili uygun muhasebekaydı tutulmasıve bubedelinVergiUsulYasası'nın   ilgilikurallarında belirtilen esaslaragöresaptanması gerekir.

ÖzelNitelikli

Ekonomik Kıymetlerin Amortisman Oranları

8

Normalamortismanatabiekonomikkıymetlerdışındakikıymetlerin

amortisman   oranlarınınsaptanmasıvergiyükümlülerininbaşvuruları üzerineMaliyeBakanlığınca   herişletmetürüvekullanımamacına göreayayrı saptanırvetebliğ edilir.

Amortisman

Oranlarının

Değiştirilemeyeceği

9

Yükümlüler,   saptanan   oranları   aşmamak   koşuluyla   amortisman

oranlarını diledikleri   oranlarüzerinden hesaplayabilirler. Ancak, uygulamayabaşladıklaamortismanoranlarınıdaha sonraki faaliyet yıllarındadeğiştiremezler.

Amortisman

İndirimi

Uygulaması

10

(1)

Aktifleştirilen     ekonomik     kıymetlere     ilişkin     amortisman

indirimleri, bukıymetlerin  kullalmaya başlandığıyıldanbaşlar. Heryılınamortismanıancakoyılda indirim   konusuyalır. Herhangibiryıldaamortismanindirimiyalmamışolmasıveya


 

yalmayan  bu  indirim  daha  sonraki  yıllarda  yalamaz  ve amortisman süresiniuzatmaz.

 

 

(2)

Amortisman  indirimine  tabi  ekonomik  kıymetlerin  letmenin

esas faaliyetamaçları       haricinde kısmenveya tamamen kullalmasıhalinde buindirimdenkısmenveyatamamen yararlalamaz.

ÖzelMaloluş

Bedellerinin Amortisman Hesaplaması

11

Kirayöntemiyletasarufedilentaşınmazmallarilekara,denizvehava

taşıtlarının    ekonomik    kıymetleriniartıran    yatırımmiktarları    kira süresine göreeşityüzdelerle amortismanatabi tutulur.

Yürürlükten

Kaldırma

12

Maliye  Bakanlığı,  Gelir  ve  Vergi  Dairesi  tarafından  01.01.1968

tarihindenitibaren  "Satın  Alınan  AktiflerİçinUygulananYıpranma PaylarıOranları" buTebliğileyürülükten kaldırılır. Ancak, 2012ile dahaöncekivergilendirme dönemlerindeamortisman uygulaması başlatılan  aktifler  için,  2012  ile  daha  önceki  vergilendirme dönemlerine ilişkinamortismanindirimioranlarınınuygulanmasına devam edilir.

YürütmeYetkisi

13

Bu Tebliği Maliyeişleriyle ilgiliBakanyürütür.

YürürlüğeGir

14

BuTebliğResmiGazete'deyayımlandığıtarihteyürürlüğegirerve

2013       VergilendirmeDönemibaşından itibaren uygulanır

 

 

 

 

 EKONOMİK  KIYMETLERE  İLİŞKİN  AMORTİSMAN  TABLOSU

 

 

 

AMORTİSMANA TABİ EKONOMİK KIYMETLER                        NORMAL

AMORTİSMANORANI

(%)

KISIMI-MADDİDURANVARLIKLAR

 


A     NALAR,DİĞER YAPILARVE TESİSLER

 

1   Endüstriyel, tarımsal veturistik konaklamabinaları

A    Normal inşaat(betonarme, çelik karkaslıveyayığma

kargir,yakargiryalar)

B    Basitinşaat (ahşap,sacveprefabrik malzemeden mamulyalar)

2   Endüstriyel olmayanticari binalar,ikametgâhlar vesu kuyula

A    Normal inşaat (betonarme, çelik karkaslıveyayığma

kargir,yakargiryalar)

B    Basitinşaat (ahşapsacveprefabrik malzemeden mamulyalar)

3   Özel amlariçin kullanılan baraka, prefabrik,ahşapve sacdan mamulyalar ile sabitkonteynerler

4    Hayvancılık faaliyetleriileilgili kümes, ağıl, ahır, harave

benzeri tesisler


 

 

 

4

 

5

 

 

 

3,03

 

10

 

10

 

10


5   Her türlü silolar                                                                                              5

6   Kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri                                                         4

7   Su depolamavedağıtımına ilişkin kompletesisler                                        5

8   Yaasansörleri                                                                                            10

9   Yollar, kaldırımlar, pistlervebenzeriyalar                                                10


10   Rıhtımlar,  doklar,  dubalar,  mendirekler,  dalga kıranlar, sabitveyüzer tersanehavuzları ve benzeriyalar


6,66


11   Ticari havuzlarvesu(aqua)  parklar                                                           6,66

12   Kum-çakılkırma,öğütme, elememakineleri ilehazır                                   10 beton santraller


13   Sınır duvarları, havai hatdirekleri, hudutdirekleri, telleri ve çitleri

14   Bahçeveparklar, spor sahaları (tribünlerhariç)vearazide

bulunan benzerleri


6,66

 

6,66


15    Suyolları, arklar, setler, regülatörlervebenzerleri                                       6,66

 

 

 

B     DÖŞEME,DEMİRBAŞLAR VE MAKİNELER

 

1    Alet ve edevatlar                                                                                        33,33

2    Plastik ve camdan damacanalar                                                                 33,33

3    Akaryakıtvesu pompala                                                                            10

4    İşyerindekullalan döşeme demirbaşlarileekipmanlar                              10

5   Otomatik paraçekme makineleri (ATM) ilejeton,madeni                          10

paraveözel kart gibi sistemlerle çalışan,satış makineler

6   Televizyon, video, uydualıcıları,müzik çalarlar,                                         20

hoparlörler, kameralar ileses, görüntü vebenzeri

elektronik cihazlar.

7   Her türelektronik detektörler, telsiz, çağrı,  x-ray                                     10 cihazları vebenzerleri

8   Elektronik kantar,  baskül,elektronik teraziler ile                                        10 elektronik her türlü ölçümcihazlarıvebenzerleri

9    Hidrolik kantarlar                                                                                          5

10    Her türlü alarm cihazları                                                                               10

11    Cep telefonla                                                                                              25

12    Sabitve kablosuztelefonlar                                                                         20

13    Paraveyadeğerli eşyasaklamayayarayan  kasalar                                       4

14    Yangın söndürme tüp vecihazları                                                                10

15    Yakıtdepolamatankları vetesisatı                                                              10

16    LPG, oksijen, karbondioksit tüpleri ve benzerleri                                        10

17    Diğer tanklarilefıçıvevariller                                                                     10

18   Denizsuyundayalan balıkçılık faaliyetindekullalan                             20

kafes, çapa,  zincir,dubaveyemleme sistemleri

19   Denizsuyundayalan balıkçılık faaliyetindekullalan                             50

ağlar, bağlantı sistemleri,sistem halatlarıvebenzerleri

20   Itma, soğutma vehavalandırma makineleri ve sistemleri                           10

21   Penceretipi,duvar tipi vesalon tipi klima cihazları, hava                            20 perdeleri vehavalandırma cihazları

22   Mutfak cihazları ile araçvegereçleri                                                            10

23   Porselen veyacamdan imal edilmişyeme-me                                            25

hizmetlerinde kullanılan (catering)  servis takımları ve

mutfak ekipmanları

24   Porselen vecamdışındadiğermalzemelerden imal edilm                         10 yeme-içmehizmetlerindekullalan (catering)  servis

takımları vemutfak ekipmanla

25   Buzdolabı, derin dondurucu vesoğutma odala                                         10

26   Çamaşıryıkama, sıkma,kurutma, taşlama, boyama,  ütü                             10 vekolalama makineleri ilebuhar kazanları vebenzerleri

27   Elektrik süpürgeleri, halı,yeryıkama, cilalama,temizleme                          10 makineleri ve benzericihazlar

28   Basınçlı havakompresörleri                                                                          10

29   Kaynak makineleri                                                                                        20


30   Peçete, havlu,çarşaf,yatak,masaörtüleri,yastık ileyastık                         50

lıfları ve benzerleri

31   Her türyatak veşişmeşilteler                                                                    20

32   Sinema filmleri                                                                                              20

33   Teyp kasetleri, videokasetleri, DVD, CD vebenzeri

gereçler                                                                                                         50

34   Limanlardakullalan mobilvinçlerin otomatik konteynır

kaldırma atacma                                                                                        10

35   Sabitvegezer vinçleriletavan vinçleri                                                        10

36   Her türlü helezonyük taşıyıcıları                                                                  10

37   Yolcu veyükaktarımındakullalanyürüyen bantlarve

merdivenler                                                                                                   10

38   Simülatörlervebenzeri araçlar                                                                      10

39   Dikişnakışmakineleri ve benzerleri                                                             10

40   Üretimde kullanılan makine vetesisatlar                                                      10

41   Şans oyunlarımasavemakineleri                                                                 10

42   Elektronik şans oyunlarımakineleri                                                              20

43    Diğer döşeme demirbaşvemakineler                                                           10

 

 

 

C

TIBB

İCİHAZ VE ALETLER

 

 

1

Teşhisvetedaviyeyönelik elektronik tıbbicihazlar

20

 

2

Teşhiseyönelik laboratuar cihazları

20

 

3

Ameliyathanevesterilizasyon cihazları

10

 

4

Teşhisvetedaviyeyönelik aletler

10

 

5

Her türlü sedyeler

10

 

6

Basınçlı havakompresörleri ileoksijen ve azot tüpleri

10

 

 

D     REKLAMPANOLARI

1   Elektronik reklam panola                                                                            20

2   Diğer reklampanoları                                                                                   10

3   Mafsallı tenteler ile benzeri malzemeden imal edilen                                   50 reklam panola

 

 

E

ELEKTRİKCİHAZLARI

 

 

1    Jeneratörler vekesintisizgüçkaynakla

10

 

2    Akümülatörler

25

 

3    Diğer elektrikcihazları

10

 

 

F       LGİ İŞLEMCİHAZLARIVE SİSTEMLERİ

1   Bilgisayar donamları veişletim sistemleri                                                  25

2   Bilgisayar uygulamayazılımla                                                                 33,33

3   Ödeme kaydedici cihazlar(yazar kasalar)ilePOS ve                                  20 benzeri cihazlar

4   Hesap makineleri, parasayma makineleri,fotokopi, faks                             20

cihazları, kopyalayıcı,yazıcı (printer) cihazlarilebenzeri

ofis araçvegereçleri

5   Otopark ücretlendirme veyönlendirmesistemlerive                                   10 benzerleri

6   Fotoselli kayar kalarile elektronik geçsistemlerive                               10


benzerleri

 

G      KARA TAŞIT ARAÇLARI

1   Salon tipimotorluaraçlarvebu sınıftaki jipler                                             15

2   Otobüs, minibüs,kamyon, kamyonet, vanlar vetaksiler ile                         25

kiralık araçlar

3   Traktör, biçerdöver, kazı makineleri, dozer,yükleyici,                                 25

silindir, forkliftler, kırıcılar, deliciler vebenzeri arlar

 

4   Özel amaraçlar vebunların üstekipmanlarızırhlıpara                           25

taşıma araçları,vidanjör,çöp, vinçli taşıtlar, beton

karıştıcı ve pompalayıcıiledonatılmış taşıtlar,yol ve çevretemizlemeyemahsus arabalar, zift, asfalt,su ve benzerlerini saçantaşıtlar, alyeolarak kullalazel donamlıtaşıtlar vebunların benzerleri

5   Ambulans (iç tertibat vethizatları hariç) veitfaiye                                   25

araçla

6   Her türmotosikletler veATV’ler                                                              15

7   Treylervetreylerebağlıkonteynerler ile karavanlar                                     10

8   Bisikletler                                                                                                      10

 

H     DENİZTAŞIT ARAÇLARI

 

1   Yeniyük veyolcu gemileri                                                                            5

2   Kullanılmışyük veyolcugemileri                                             Takdir edilecek kalan faydalıömrü dikkate alınarak belirlenir

3   Yeni tankerler vefrigorifik gemiler                                                              10

4   Kullanılmıştankerler ve frigorifik gemiler                                    Takdir edilecek kalan

faydalıömrü dikkate

alınarak belirlenir

5   Yatlar, tekneler                                                                                              5

6   Balıkçı tekneleri,sandalları, kayıklar vemavnalar                                        10

7   Denizmotorları ( jet skilerdâhil)                                                                  10

8   Şmebotlar vemotorsuz su sporları arları                                                20

9   Kurtarma,yangın söndürme gemileri ile römorkörler                                   10

10   Suyaindirici rampalar, kızaklar,makinelervebenzeri                                  10

araçlar

 

I     HAVA TAŞITARAÇLARIVEGEREÇLERİ

 

1

Yeni motorlu havataşıtla

8

2

Motorsuzhavataşıtla

10

3

Kullanılmışmotorlu havataşıtla

Takdir edilecek kalan

 

 

faydalıömrü dikkate

alınarak belirlenir

 

J     TARIMVE HAYVANCILIK

 

1    Sütlük vedamızlıksığırlar                                                                            20

2    Dörtyaşından büyük damızlık atlar                                                              10

3    Aktife alındığıdönemdeikiyaşından büyükyarış atları ile                         10

yarış ve gösteri amkullalan hayvanlar

4    Sütlük vedamızlık koyunlar,kiler ile damızlıkkoçve                              20 tekeler


5

Arılar

25

6

Yumurtalık kümeshayvanları (civciv veet tavukları hariç)

50

7

Ahşapyamalzemeliseralar

25

8

Metalyamalzemeli seralar

15

9

Kuluçkamakineleri

10

10

Tarım vehayvancılıktakullalan diğermalzemeler ve

yarmcı ekipmanlar

20

11

Zeytin veharnup (kiboynuzu) ağaçları

2

12

İncir, ceviz, antep fıstığıağla

2,50

13

Narenciyeağla

5

14

Bağlar

5

15

Zerdali, kayısı, erik, badem, elma, armut, ayvaağaçları

10

 

16

 

Şeftali, nektarın,yenidünya, narvetropikal meyvetürü ağlar

 

10

 

K     İNŞAAT KALIPLARIVE İSKELELER

1    İnşaatlardakullalan metal iskelelervekalıplar                                               5

2    İnşaatlardakullalansacdan imal edilmişkalıplar                                          10

3    İnşaatlardakullalanahşap iskeleler, kalıplarve kalaslar                               25

4    İnşaat ürünlerinin imalatında kullanılan kalıplar                                              25

 


L     ELEKTRİRETİMVE İLETİMTESİSLERİ

1    Elektrik iletim, dağıtımveyüksek gerilimhatlaile trafo merkezleri


 

3.33


2    Elektrik üretimindekullalan2x60 buhar santrala                                        5

3    Elektrik üretimindekullalan2x17,5 dizelsantraları                                    6,66

4    Elektrik üretimindekullalan rüzgarenerjisisantrallerive                             10

ekipmanları

5    Elektrik üretimindekullalangüneş kolektörü ve                                          20

ekipmanları

6    Güneş ve rüzgar dışındakiyenilenebilir enerjikaynakları ile                          10

elektrik üretimindekullalan araç, ger, ekipman vetesisler

 

 

 


 

KISIMII–MADDİOLMAYANDURANVARLIKLAR

 

A                                                 MADOLMAYAN HAKLAR

 

1.    İşletmelerin aktifleştirdikleri ilk tesis, kuruluş ve örgütlenme giderleri ile havaparası, şerefiyevepeştemallık (goodwill) karşılığıyalanharcamaları.


ÖZEL AMORTİSMAN ORANLARI (%)

 

 

20


 


2.    Telif vepatent hakları, imtiyaz(franchise),formülün, alamet-i farikanın, bilgiveyöntemin (know-how)herhangi bir ticari veyaişletmehakkı veyabenzerininkullalması karşılığıyalan harcamalar.


Maddi olmayan hakkın elde edilmesi içinyalan harcamamiktarı anlaşmadaki süreyegöre eşityüzdelerleamorti edilir